Otázky a odpovede

Na čo slúži LeakTest?
LeakTest slúži na zistenie veľkosti prúdu, ktorý je odoberaný z autobatérie, keď je auto zaparkované.

Aké sú hlavné výhody záznamníku LeakTest v porovnaní s klasickými metódami merania vybíjacieho prúdu?
Predovšetkým to je jednoduchosť pripojenia – stačí pripojiť tri krokosvorky, a vozidlo zatvoriť a zamknúť ako obvykle.Ďalšou výhodou je to, že meranie (záznam) môže trvať ľubovoľne dlho. Výhodou je aj dostupnosť výsledkov v tabuľkovej aj grafickej forme. A možno ešte jedna zaujímavosť – ak bol nameraný nenulový vybíjací prúd, LeakView zobrazí dobu parkovania, po ktorej kapacita batérie už klesne na nebezpečne nízku úroveň.

Ako sa LeakTest pripája k vozidlu?
LeakTest obsahuje tri meracie vodiče s krokosvorkami – zelený, čierny a červený. Zelený sa pripája na kostru vozidla, čierny na záporný pól batérie, a červený na kladný pól batérie.

Aký je postup merania vybíjacieho prúdu pomocou záznamníku LeakTest?
Najprv je potrebné nastaviť parametre záznamu v PC aplikácii LeakView (technicky vzaté, nie je to nutné robiť prd každým meraním).Potom sa LeakTest pripojí ku vozidlu. Počas pripojenia ku vozidlu sa merané údaje priebežné ukladajú do vnútornej pamäte záznamníku LeakTest. Po ukončení merania sa uložené údaje zobrazia v aplikácii LeakView v PC.

Je kvôli meraniu potrebné odpájať autobatériu, alebo robiť iný zásah do elektroinštalácie vozidla?
Nie, nič také nie je potrebné.

Je počas merania potrebné nechať otvorenú kapotu?
Nie, počas merania je vozidlo riadne zavreté a zamknuté, tak ako pri bežnom parkovaní.

Je meranie časovo obmedzené?
Nie, meranie môže prebiehať ľubovoľne dlho, napríklad celú noc, alebo aj niekoľko dní.

Má LeakTest displej?
Nie, merané údaje sú priebežne ukladané do vnútornej pamäte. Po ukončení merania sa zobrazia v PC aplikácii LeakView.

Má LeakTest na sebe nejaké ovládacie prvky?
Nie, všetky parametre záznamu sa nastavujú v aplikácii LeakView. LeakTest má len LED kontrolky indikujúce činnosť prístroja.

Akou formou sú zobrazené výsledky v programe LeakView?
V číselnej (tabuľkovej) forme, a tiež aj v grafickej podobe.

Na akom princípe funguje Leaktest?
LeakTest určuje veľkosť prúdu na základe rozdielu potenciálov medzi záporným pólom batérie a kostrou vozidla.

Ako presné je meranie vybíjacieho prúdu pomocou záznamníku LeakTest?
V prípade, že je známa hodnota odporu medzi záporným pólom autobatérie a kostrou (a táto hodnota bola zadaná do programu LeakView), tak presnosť merania je asi 2%.Ak hodnota odporu nie je známa, meranie možno považovať za orientačné.

Môžu byť výsledky merania vybíjacieho prúdu užitočné aj v prípade, že nepoznám hodnotu odporu ukostrenia?
Áno. Ak únik z autobatérie je nulový alebo veľmi malý (približne do 5-10mA), tak tento stav vie LeakTest potvrdiť aj bez zadania odporu uzemnenia. Podobne, ak je vybíjací prúd neprimeranie vysoký (viac ako 100mA), túto skutočnosť LeakTest zistí aj bez zadania odporu. Ak je však veľkosť unikajúceho prúdu niekoľko desiatok mA, pre zistenie skutočnej veľkosti je potrebné poznať hodnotu odporu ukostrenia.

Ako zistím hodnotu odporu ukostrenia?
Veľkosť tohto odporu je možné odmerať pomocou multimetra a kliešťového merača prúdu. Postup merania odporu je opísaný v Návode na obsluhu.

Čo ak nemám vhodné prístrojové vybavenie pre meranie odporu?
O odmeranie môžete požiadať odborníka. Toto meranie stačí vykonať raz, zistenú hodnotu odporu môžete potom použiť aj pri prípadných meraniach vybíjacieho prúdu v budúcnosti.

Vie LeakTest merať aj nabíjací prúd?
Áno. Ak je nameraná hodnota prúdu zobrazená ako kladné číslo, ide o vybíjací prúd. Ak je nameraná hodnota prúd záporná (v tabuľke má znamienko mínus), jedná sa o nabíjací prúd. Taktiež z grafického zobrazenia výsledkov je zrejmé, kedy ide o vybíjanie, a kedy o nabíjanie.

Aký najmenší prúd dokáže LeakTest zaznamenať?
LeakTest dokáže zaznamenať prúd od veľkosti niekoľko mA.

Aký najvyšší prúd dokáže LeakTest zaznamenať?
Maximálny meraný prúd je niekoľko desiatok Ampér.

Obsahuje LeakTest napájacie batérie?
Nie, je napájaný z autobatérie, ku ktorej je pripojený. Jeho vlastný odber je asi 7 mA.

Nie je nameraná hodnota vybíjacieho prúdu ovplyvnená vlastným odberom LeakTestu?
Nie, je to zabezpečené metodikou činnosti vnútorných obvodov záznamníku LeakTest.

Akú veľkosť vybíjacieho prúdu možno ešte považovať za akceptovateľnú?
Táto hodnota sa líši podľa vozidla a hlavne podľa veľkosti batérie, ale všeobecne možno povedať, že to je okolo 20-30 mA.