Odhad času pre spoľahlivé naštartovanie

Ak bol nameraný nezanedbateľný vybíjací prúd, je dôležité správne posúdiť závažnosť situácie a jej vplyv na bežné používanie vozidla. V tomto vám môže pomôcť aj nástroj „Odhad času pre spoľahlivé naštartovanie“, ktorý je súčasťou aplikácie LeakView. Jeho úlohou je určiť, po akej dobe príde v dôsledku vybíjania k takému zníženiu kapacity autobatérie, že naštartovanie vozidla môže byť ohrozené.  Za kritickú hodnotu sa považuje zníženie kapacity autobatérie o jednu tretinu. Výpočet sa riadi vzťahom: t (hod) = 0,33 x C(Ah) / I(A). Výsledok sa z praktických dôvodov zaokrúhľuje na dni.

Pre výpočet je potrebné zadať do príslušných polí:
– kapacitu autobatérie
– zistenú hodnotu unikajúceho prúdu (po ustálení).

Odhad času je len orientačný, nezohľadňuje sa stav a vek autobatérie. Je platný za predpokladu, že na začiatku je autobatéria plne nabitá (napríklad po dostatočne dlhej jazde).