Možno aj vy už máte takú skúsenosť – po niekoľkých dňoch státia vaše auto jednoducho nenaštartovalo. Batéria bola vybitá.

obr01

Samozrejme, príčin môže byť viac. Chybná môže byť samotná batéria, problém môže byť aj v dobíjacej sústave.

Jedným z dôvodov však môže byť aj nadmerný odber prúdu z batérie zaparkovaného vozidla, či už v dôsledku poruchy, alebo neodbornej inštalácie elektrických zariadení .

Moderné automobily obsahujú množstvo najrôznejších elektrických a elektronických zariadení. Pokým je auto naštartované, s ich napájaním nie je problém. Ale ak je motor vypnutý, tieto zariadenia by sa mali v krátkom čase automaticky uviesť do stavu minimálnej spotreby. tak, aby batéria bola čo najmenej zaťažovaná a pripravená na budúce štartovanie.

Ako dlho môže byť auto odstavené, aby ešte naštartovalo

Výrobcovia automobilov garantujú dobu státia, po ktorej by sa malo dať auto ešte naštartovať. Obvykle to je 40 až 50 dní. Z toho potom vyplýva maximálny odber z batérie v pokojovom stave vozidla, ktorý závisí od veľkosti autobatérie.

Príklady maximálnych odoberaných prúdov pre 50-dňovú garanciu naštartovania:
Batéria    prúd max.
44Ah        13 mA
70Ah        20 mA
95Ah        28 mA

Pri podozrení na neprimerané vybíjanie batérie je teda vhodné odmerať tento pokojový odber a zistiť, či nie je vyšší ako je prípustné.

Nevýhody tradičných spôsobov merania

Tradičné metódy merania

Na meranie odberu z batérie sa obvykle používajú digitálne multimetre.
Ich použitie má však viacero nevýhod:

● Rozpájanie batérie
Pri meraní prúdu zaradením prístroja do série s obvodom je potrebné odpojiť jeden pól batérie. Ide teda o významný zásah do elektroinštalácie vozidla, ktorý sa pri moderných autách neodporúča. Pri odpájaní totiž dôjde (alebo môže dôjsť) k prerušeniu dodávky elektriny pre zariadenia vo vozidle.

● Prúdové nárazy
Pri pripájaní meracieho prístroja k rozpojeným svorkám batérie, ale aj pri zmene rozsahu meracieho prístroja, dochádza k veľkému nárazovému odberu prúdu. To má často za následok prerušenie ochrannej poistky na prístroji.

● Problematická simulácia pokojového stavu vozidla
Pri meraní je ťažké navodiť štandardný pokojový stav auta, keďže musí byť otvorený priestor s batériou. Namerané hodnoty prúdu sa teda budú líšiť od stavu, keď je auto riadne uzavreté a uzamknuté.

● Ťažkosti s dlhodobým meraním
Vypínanie elektrických zariadení po vypnutí motora a uzamknutí vozidla prebieha postupne, takže minimálny odber sa dosiahne až po určitom čase. Ak je merací prístroj po celý čas držaný v ruke, meranie je únavné.

● Bezpečnosť vozidla
Vozidlo, keďže je pri meraní otvorené, musí byť pod stálym dohľadom.

Riešením, ktoré odstraňuje všetky vyššie uvedené nevýhody, je LeakTest – zariadenie na monitorovanie vybíjacieho prúdu autobatérie.

LeakTest

LeakTest – čo to je
LeakTest je elektronické zariadenie určené na monitorovanie prúdu unikajúceho z batérie v čase, keď je vozidlo v stave pokoja. Nemá vlastné napájanie – pri meraní sa napája z autobatérie, bez vplyvu na merané hodnoty.
Nemá žiadne ovládacie prvky. Tri pevne pripojené meracie káble sú vybavené veľkými silnými krokosvorkami. Obsahuje aj USB konektor a zabudovaných niekoľko LED indikátorov.

LeakTest – hlavné výhody
● Vozidlo je počas merania riadne zatvorené a uzamknuté
● Nie je potrebný zásah do elektrickej inštalácie vozidla (napr. odpájanie autobatérie a podobne)
● Počas merania sa nevyžaduje prítomnosť obsluhy
● Meranie sa môže realizovať kdekoľvek, napr. aj počas bežného parkovania na verejnom priestranstve.
● Meranie nie je časovo obmedzené, môže prebiehať napríklad celú noc alebo aj niekoľko dní.
● Nie sú potrebné žiadne špeciálne znalosti

Ďalšie vlastnosti
● Neobsahuje displej ani ovládacie prvky, režim činnosti je indikovaný LED kontrolkami.
● Nastavenie parametrov merania prebieha vopred na PC pomocou aplikácie LeakView
● Nevyžaduje vlastné napájacie batérie
● Možno ho použiť aj na meranie nabíjacieho prúdu batérie (automaticky rozlišuje smer prúdu)
● Meria aj napätie autobatérie
● Malé rozmery (70 x 70 x 25 mm) a nízka hmotnosť
● PC SW LeakView na vyhodnotenie merania je dostupný zdarma

LeakTest – ako sa pripája
LeakTest sa pripája pomocou krokosvoriek k trom bodom:
● ku kladnému pólu batérie
● k zápornému pólu batérie
● ku kostre vozidla.

pripojenie

LeakTest – ako meria
Meranie spočíva v troch krokoch:
1. Nastavenie parametrov
LeakTest sa pomocou USB kábla pripojí k počítaču, kde sa v programe LeakView nastavia požadované parametre (perióda záznamu, počet meraní).
2. Pripojenie k vozidlu
Po pripojení sa automaticky začne nastavené meranie, namerané hodnoty sa ukladajú do pamäte.
3. Získanie výsledkov
Po ukončení merania a odpojení od auta sa LeakTest opäť pripojí ku PC, program LeakView zobrazí namerané hodnoty v tabuľkovej a grafickej podobe.

LeakTest – ako funguje
Leaktest zaznamenáva prúdy v rozsahu približne 5mA až 30A.
Pre získanie presných údajov je potrebné do aplikácie LeakView zadať hodnotu odporu uzemnenia, t.j. prepojenia medzi záporným pólom batérie a kostrou vozidla (toto meranie je detailne vysvetlené nižšie v článku Ako merať odpor uzemnenia).

Aké hodnoty sa pri meraní ukladajú do pamäte
● Hodnota reprezentujúca veľkosť prúdu
● Informácia o smere prúdu (nabíjanie alebo vybíjanie)
● Hodnota napätia autobatérie
● Časové značky jednotlivých záznamov

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Zaujíma vás, ako konkrétne pripojiť LeakTest ku vozidlu či stiahnuť získané údaje z jeho pamäte?

Pozrite si naše videonávody na Youtube kanáli LeakTest.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

KÚPIŤ 
Odporúčaná maloobchodná cena je 175 EUR bez DPH (t. j. 210 EUR vrátane DPH).

LeakTest LT-10 si môžete objednať v zmluvnom e-shope.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

NA STIAHNUTIE

Otázky a odpovede

Na čo slúži LeakTest?LeakTest slúži na zistenie veľkosti prúdu, ktorý je odoberaný z autobatérie, keď je auto zaparkované. Aké sú hlavné výhody záznamníku LeakTest v porovnaní s klasickými metódami merania …

Pripojenie zelenej krokosvorky

Pri pripájaní krokosvoriek je potrebné venovať najväčšiu pozornosť pripojeniu zelenej krokosvorky. Jej prípadný zlý kontakt môže znehodnotiť celé meranie. Čierna a červená krokosvorka sa pripájajú k pólom batérie. Tie sú priamo konštruované …

Odhad času pre spoľahlivé naštartovanie

Ak bol nameraný nezanedbateľný vybíjací prúd, je dôležité správne posúdiť závažnosť situácie a jej vplyv na bežné používanie vozidla. V tomto vám môže pomôcť aj nástroj „Odhad času pre spoľahlivé naštartovanie“, ktorý …

Kedy nie je potrebné merať odpor uzemnenia?

Meranie na vozidle môžete realizovať aj v prípade, že nepoznáte (t. j. ešte ste nemerali) odpor uzemnenia. Je totiž možné, že hodnotu tohto odporu nebudete potrebovať. Po ukončení merania zobrazte namerané …

Príklady reálnych meraní

Úloha č. 1: Meranie veľkosti prúdu z batérie po uzamknutí vozidla Nastavená perióda záznamu: 5 sekúnd Trvanie záznamu: 2 minúty (120 sekúnd) Postup: LeakTest bol pripojený k batérii, následne boli všetky dvere …

PC SW LeakView

LeakView je PC program určený pres spoluprácu s prístrojom LeakTest.Umožňuje:● Nastavenie parametrov záznamu pre meraním● Stiahnutie a zobrazenie nameraných hodnôt po ukončení merania. Výsledky merania sú prezentované v tabuľkovej a …

Ako merať odpor uzemnenia

LeakTest je určený pre použitie vo vozidlách, v ktorých je uzemnený záporný pól autobatérie. Pre maximálne využitie vlastností prístroja LeakTest je potrebné zistiť hodnotu odporu tohto prepojenia medzi záporným pólom …